A k t u e l l   -   A k t u e l l   -   A k t u e l l


Bitte beachten Sie das angepasste Jahresprogramm 2020
Achtung:
Neues Waffenrecht!
(bitte Infoseite der Kantonal Schützengesellschaft beachten)

www.sksg.ch/waffenrecht/